ΚΥΚΛΑΔΟΣΚΟΠΙΟ

Το CPF Islanders Forum πραγματοποιείται, πλέον, υπό την πρωτοβουλία CycladoScope του CPF, η οποία αποτελεί την ομπρέλα για ένα σύνολο δραστηριοτήτων του οργανισμού που στοχεύουν στην δικτύωση, ανταλλαγή γνώσης και έμπρακτη ενίσχυση τοπικών φορέων που ασχολούνται με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των Κυκλάδων και η οποία συνδιαμορφώνεται και εξελίσσεται με συνεργατικό τρόπο.
Το CPF CycladoScope, η Πλατφόρμα Δικτύωσης και Ανταλλαγής Γνώσης για το Περιβάλλον των Κυκλάδων του CPF, περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επέκταση και τη χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων, δράσεις ενίσχυσης συνεργασιών, συνεργειών και εξωστρέφειας εγχειρημάτων που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές, επισκέψεις πεδίου, διαδικτυακά σεμινάρια και τακτικές συναντήσεις για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και επιδίωξη, συνολικά, συστηματικότερης επικοινωνίας και διάδρασης – διαδικτυακά και δια ζώσης – μεταξύ φορέων με κοινούς στόχους, προβληματισμούς και τρόπο δράσης, και δραστηριοποίηση σε διαφορετικά, κατά κανόνα, νησιά, γεγονός που συχνά δυσκολεύει την τακτική διάδραση και την πραγματική συνεργασία.
 
Για να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας και να υποστηρίξουμε περαιτέρω τους τοπικούς περιβαλλοντικούς πρωταθλητές, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το CycladoScope, την Πλατφόρμα Δικτύωσης & Βέλτιστων Πρακτικών για το Κυκλαδικό Περιβάλλον, με στόχο να συγκεντρώσουμε και να διαδώσουμε τη γνώση σε όλες τις Κυκλάδες και να καταστεί δυνατός παράγοντας περιβαλλοντικής αειφορίας στην περιοχή.
Το CycladoScope χρησιμεύει ως πρωτοβουλία-ομπρέλα για όλους τους επιχορηγούμενους οργανισμούς μας.
This map is loading. if you can still see this message after a while you may have javascript turned off.